Rozcestník

Jesteśmy online.Połączenie: +48 334 454 612
Pusty koszyk
 

Regulamin zakupów

Sprzedawca:

SECUPACK s.r.o. z siedzibą w Syrovice(664 67), Hala Prologis Syrovice DC1, Syrovice 688, 664 67 Syrovice, Czechy, NIP: PL 5263233690
Sprzedawca jest zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Brnie w Rejestrze Handlowym Republiki Czeskiej pod znakiem akt C 58766.

Zakład:

Secupack, s.r.o.
Hala prologis Syrovice, DC1
Syrovice 688
664 67 Syrovice
Czechy

Godziny otwarcia:

Pon.-Piąt.    7:00-12:00 12:30-15:30

Adres sklepu internetowego:

www.top-opakowania.pl

Kontakt:

tel.: +48 334 454 612
email: info@top-opakowania.pl

Numer konta dla płatności bezgotówkowych:

03 1050 1083 1000 0090 3071 9331 (ING Bank Śląski S.A.)

1. Informacje o podmiocie gospodarczym i sklepie internetowym

1.1. Niniejszy Regulamin zakupów (zwany dalej: Regulaminem) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę SECUPACK s.r.o. z siedzibą w Brnie (Republika Czeska) (zwaną dalej: sprzedawcą) za pośrednictwem sklepu internetowego, poczty elektronicznej, faksu, ewentualnie inną formą oraz określa zasady i warunki świadczenia przez sprzedawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną. Sklep internetowy jest prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.top-opakowania.pl (zwany dalej: "e-sklep“).
1.2. Klienci mogą się kontaktować ze sprzedawcą pod następującym adresem e-mail: info@top-opakowania.pl oraz numerem telefonu +48 334 454 612.
1.3. Regulamin ma zastosowanie zarówno w relacjach sprzedawcy z przedsiębiorcami, jak i w stosunkach z konsumentami, zwanymi dalej łącznie: kupującym.

2. Zamówienie

2.1. Warunkiem korzystania z usług prowadzonego przez sprzedawcę sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie kupujący akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
2.2. Lista oferowanych towarów jest umieszczona na stronie e-sklepu. Określone towary mogą być oferowane także w inny sposób (np. za pośrednictwem przedstawicieli handlowych, za pomocą oferty przesłanej pocztą elektroniczną, itp.). Sprzedawca ma prawo zmiany oferty.
2.3. Informacje znajdujące się na stronie e-sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru.
2.4. Sprzedający nie gwarantuje natychmiastowej dostępności wszystkich pozycji towaru. Aktualna dostępność towaru jest podana przy każdej pozycji.
2.5. W celu zamówienia towaru za pośrednictwem strony e-sklepu kupujący wypełni formularz zamówienia, który zawiera szczególnie informacje o:

 • a) zamawianym towarze (zamawiany towar kupujący „dodaje“ do elektronicznego koszyka e-sklepu),
 • b) sposobie płatności ceny zakupu towaru, dane o wymaganym sposobie dostawy zamawianego towaru,
 • c) informacje na temat kosztów związanych z dostawą towaru.

2.6. Zamówienie kupującego realizowane przez e-mail wysłany na adres: info@top-opakowania.pl musi zawierać co najmniej następujące dane:

 • a) określenie kupującego – imię i nazwisko lub nazwę firmy,
 • b) numer REGON i numer NIP (w przypadku przedsiębiorcy),
 • c) aktualny adres e-mail kupującego,
 • d) rodzaj towaru, który jednoznacznie identyfikuje przedmiot zamówienia, podany w cenniku dostawcy,
 • e) liczbę zamawianych sztuk towaru,
 • f) adres miejsca dostawy towaru,
 • g) wybór sposobu dostawy (zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu) i sposobu płatności za zamówiony towar.

2.7. Kupujący przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem strony e-sklepu ma możliwość sprawdzenia i modyfikacji danych, które podał w celu realizacji zamówienia.
2.8. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez kupującego potwierdzenia oraz podsumowania zamówienia, zawierającego szczególnie informacje o łącznej cenie zamówionego towaru, sposobu dostawy i płatności oraz kosztach dostawy. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania kupującemu podsumowania zamówienia.
2.9. Sprzedawca ma prawo poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. w formie pisemnej lub telefonicznej).
2.10. Sprzedawca ma prawo do realizacji dostawy częściowej. Koszty dodatkowe powstałe na skutek dostaw częściowych nie obciążają kupującego, chyba że strony postanowią inaczej.
2.11. Sprzedawca może dostarczyć towar w mniejszej ilości niż było podane w zamówieniu, natomiast kupujący jest zobowiązany przyjąć towar. Sprzedawca powiadomi kupującego o zmniejszeniu ilości zamówionego towaru poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany przez kupującego. W ciągu 10 dni od dnia wysłania powiadomienia, strony powinny ustalić termin, w którym zostanie dostarczona pozostała część zamówionego towaru. W przypadku, gdy strony umowy nie uzgodnią, zgodnie z poprzednim zdaniem, terminu dostawy pozostałej części zamówienia, umowa sprzedaży w zakresie pozostałej części zamówienia wygasa, a sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów niedostarczonego towaru. Nie dotyczy to zwrotu kosztów dostawy.
2.12. Zgodnie z prawem o ewidencji przychodów, sprzedawca ma obowiązek wystawić kupującemu rachunek. Równocześnie przychód powinien być zarejestrowany w systemie online; w przypadku problemów technicznych najpóźniej do 48 godzin

3. Cena i płatności

3.1. Ceny towaru są podane przy poszczególnych pozycjach w e-sklepie.
3.2. Podane ceny towaru stanowią ceny brutto (cena netto + VAT) i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które kupujący będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży. Kupujący będzie poinformowany o wszystkich kosztach przy składaniu zamówienia i wyborze sposobu dostawy.
3.3. Nowe ceny towaru są obowiązujące i skuteczne z chwilą ich opublikowania na stronie e-sklepu. W wypadku zmiany ceny towaru, kupujący zapłaci cenę towaru, która była podana w chwili złożenia zamówienia.
3.4. Kupujący może wybrać jedną z następujących form płatności:

 • a) za pobraniem - gotówką przewoźnikowi przy odbiorze towaru;
 • b) przelewem na rachunek bankowy (przedpłata) - po złożeniu zamówienia wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać przelewu lub płatność poprzez system płatności PayPal. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy sprzedawcy,

3.5. Kupujący może bez podania powodu anulować zamówienie:

 • a) w przypadku złożenia zamówienia do godz. 14:00 dnia roboczego - w ciągu 15 min od momentu przesłania zamówienia;
 • b) w przypadku złożenia zamówienia po godz. 14:00 lub w dniu wolnym od pracy (w tym w sobotę) - do godz. 6:00 następnego dnia roboczego.

3.6. Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia wysyłając informację na adres e-mail: info@top-opakowania.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: +48 334 454 612.
3.7. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość.
3.8. Sprzedawca może anulować zamówienie, o czym powiadomi kupującego poprzez wysłanie powiadomienia na adres e-mail wskazany przez kupującego podczas zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia przez sprzedającego uważa się, że zamówienie nie zostało przyjęte i że nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży.

4. Dostawa

4.1. Sprzedawca realizuje dostawę towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.2. Koszty dostawy towaru ponosi kupujący.
4.3. Kupujący ustala sposób dostawy towaru wybierając jeden ze sposobów dostawy zgodnie z warunkami dostawy opublikowanymi na stronie e-sklepu pod adresem: https://www.top-opakowania.pl/warunki-dostawy
4.4. O ile z kupującym nie zostanie indywidualnie uzgodniony inny sposób dostawy towaru, sprzedawca wysyła zamówiony towar poprzez przewoźników wskazanych na stronie e-sklepu pod adresem: https://www.top-opakowania.pl/warunki-dostawy
4.5. W przypadku, gdy sposób dostawy towaru jest indywidualnie uzgodniony na podstawie wniosku kupującego różniącego się od sposobów dostawy proponowanych przez sprzedawcę, kupujący ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z tym sposobem dostawy.
4.6. Koszty dostawy podane są na stronie e-sklepu pod adresem: https://www.top-opakowania.pl/warunki-dostawy oraz w sekcji "koszyk".
4.7. Koszty dostawy towaru różnią się w zależności od wybranego przez kupującego sposobu dostawy i płatności za towar.
4.8. Sprzedawca informuje na stronie e-sklepu pod adresem: https://www.top-opakowania.pl/warunki-dostawy o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostarczenia towaru. W przypadku, gdy nie można dostarczyć towaru w ustalonym terminie z przyczyn niezależnych od sprzedawcy, sprzedawca ma prawo do dostarczenia towaru w dodatkowym, możliwie najkrótszym terminie.
4.9. Początek biegu terminu dostawy towaru do kupującego jest liczony w następujący sposób:

 • a) w przypadku wyboru przez kupującego sposobu płatności przedpłatą - od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy;
 • b) w przypadku wyboru przez kupującego sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

4.10. Za dzień dostarczenia towaru uważa się dzień, w którym przewoźnik podjął próbę doręczenia towaru kupującemu pod wskazanym przez kupującego adresem.
4.11. W przypadku chwilowej niedostępności zamówionego towaru sprzedawca powiadomi o tym fakcie kupującego oraz o ewentualnym wydłużeniu terminu dostawy. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez kupującego podczas zamówienia. Kupujący w takim wypadku może anulować zamówienie/odstąpić od umowy w terminie 1 dnia od dnia wysłania mu powiadomienia mailowego.
4.12. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, sprzedawca powiadomi o tym fakcie kupującego najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia przez kupującego zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez kupującego podczas zamówienia. W przypadku zapłaty przez kupującego za zamówienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, sprzedawca zwróci kupującemu wpłacone pieniądze.
4.13. W sytuacji, kiedy zamówiony towar swoją objętością lub wagą przekracza limity ustalone przez wybranego przez kupującego przewoźnika zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, sprzedawca może samodzielnie wybrać innego przewoźnika, który będzie w stanie doręczyć zamówiony towar. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany kupującemu przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie. Sprzedający poinformuje kupującego o zmianie przewoźnika.
4.14. Zamówione towary są dostarczane do kupującego za pośrednictwem przewoźnika na adres wskazany podczas składania zamówienia.
4.15. Kupujący ma obowiązek odebrać dostarczony mu towar. Jeżeli kupujący odmówi odbioru zamówionego towaru w terminie dostawy lub nie odbierze towaru w terminie dostawy zgodnie z zasadami przyjętymi u danego przewoźnika, sprzedawca może odstąpić od umowy. Sprzedawca może żądać naprawienia szkody, która powstała w wyniku niedopełnienia przez kupującego obowiązku odbioru towaru (zwłaszcza kosztów dostawy towaru).
4.16. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
4.17. Sprzedawca wysyła fakturę VAT drogą elektroniczną w dniu wysyłki.

5. Rękojmia i reklamacja

5.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży zawartej z konsumentami na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5.2. W przypadku umów sprzedaży zawieranych z kupującym będącym przedsiębiorcą, sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w razie umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez kupującego.
5.3. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
5.4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanego towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
5.5. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
5.6. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.  Za wadę nie uznaje się różnicy mniejszej niż 5% w porównaniu z informacjami o produkcie dostępnymi w e-sklepie.
5.7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
5.8. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową kupujący powinien zawiadomić o tym sprzedawcę poprzez pisemną reklamację wysłaną na adres siedziby sprzedawcy: Stará pošta 1025, 66461 Rajhrad, lub pocztą elektroniczną na adres: info@top-opakowania.pl. Kupujący może również skorzystać z formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie e-sklepu pod adresem: https://www.top-opakowania.pl/reklamacja. Reklamację można zgłaszać również bezpośrednio w siedzibie sprzedawcy.
5.9. Reklamacja powinna zawierać: dane identyfikujące kupującego – imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer zamówienia identyfikujący towar oraz numer faktury (dowodu zakupu towaru), wskazanie towaru, który jest reklamowany, opis wady oraz dochodzone roszczenie.
5.10. Wraz z pisemną reklamacją należy przesłać lub dostarczyć sprzedawcy reklamowany towar, który powinien być kompletny (włącznie z wszystkimi częściami i akcesoriami) i czysty zgodnie z przepisami higienicznymi oraz ogólnymi zasadami higieny.
5.11. Jeżeli towar ma wadę, każdy kupujący może reklamując towar:

 • a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba, że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
 • b) żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi sprzedawca.

5.12. W razie gdy kupujący odstępuje od umowy albo żąda wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad lub też dochodzi do naprawy rzeczy, obowiązany jest on dostarczyć rzecz sprzedawcy. Reklamowany towar kupujący może wysłać sprzedawcy na koszt sprzedawcy poprzez firmę kurierską DPD.
5.13. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, sprzedawca zwróci się do kupującego o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Termin ten nie dotyczy przedsiębiorców.
5.14. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1 Konsument, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta), a w przypadku dostawy towaru w kilku częściach od dnia przejęcia ostatniej dostawy towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pocztą pisemnego oświadczenia przed jego upływem lub drogą elektroniczną na adres: info@top-opakowania.pl.
6.2 W przypadku chęci odstąpienia od umowy konsument może skorzystać ze wzoru formularza przygotowanego przez sprzedawcę, który można pobrać ze strony pod adresem: https://www.top-opakowania.pl/odstapienie.
6.3 W pisemnym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy należy podać numer zamówienia, numer faktury oraz datę zakupu towaru oraz numer konta bankowego, na który należy dokonać zwrotu płatności i przedłożyć oryginał lub kopię dowodu zakupu towaru.
6.4 W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
6.5 W sytuacji, gdy konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6.6 Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres siedziby sprzedawcy: Stará pošta 1025, 66461 Rajhrad.
6.7 Koszty zwrotu towaru sprzedawcy ponosi konsument.
6.8 Zwrócony towar powinien być w stanie kompletnym i niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku ma w szczególności prawo obniżyć zwracaną cenę towaru, w tym o koszty związane z przywróceniem towaru do oryginalnego stanu oraz o szkodę powstałą na towarze.
6.9 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności za zamówiony towar, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w na stronie e-sklepu).
6.10 Sprzedawca dokona zwrotu płatności na konto bankowe, które kupujący wskazał w pisemnym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.11 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a w szczególności od umowy:

 • a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

6.12 Kupującemu, będącemu przedsiębiorcą, który zawarł ze sprzedawcą umowę sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży tylko w wypadkach określonych przepisami prawa dla stosunków między przedsiębiorcami, ewentualnie jeżeli prawo do odstąpienia zostało między stronami uzgodnione w ramowej umowie kupna lub w przypadkach wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie.
6.13 W przypadku niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością kupującego, sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży.

7. Gwarancja

7.1. Oferowane przez sprzedawcę towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.
7.2. Informacja o objęciu danego towaru gwarancją, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest dostępna w opisie towaru na stronie e-sklepu.

8. Usługi nieodpłatne świadczone drogą elektroniczną

8.1. Sprzedawca świadczy na rzecz kupującego, drogą elektroniczną nieodpłatną usługę prowadzenia konta użytkownika w e-sklepie.
8.2. Usługa, określona w ust. 1 niniejszego paragrafu, dostępna jest po dokonaniu rejestracji przez kupującego na stronie e-sklepu.
8.3. Kupujący w każdym czasie może żądać usunięcia konta użytkownika w e-sklepie.
8.4. Zamówienie może zostać złożone przez kupującego również bez rejestracji w e-sklepie.

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne. Z chwilą podania danych osobowych przez kupującego, tj. poprzez wprowadzenie danych osobowych do systemu teleinformatycznego (w tym założenia konta użytkownika w e-sklepie), kupujący wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę w celach wskazanych ust. 2 oraz w ust. 5 - 6 niniejszego paragrafu. Odmowa podania przez kupującego niektórych danych osobowych może skutkować ograniczeniem niektórych funkcjonalności lub niemożliwością świadczenia usług przez sprzedawcę.
9.2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe kupującego niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między sprzedawcą a kupującym, w szczególności: nazwisko i imię kupującego, adres zamieszkania, adres do korespondencji (w przypadku, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), adres poczty elektronicznej kupującego, numer telefonu kupującego, numer NIP, numer REGON, firmę osoby fizycznej.
9.3. Ponadto sprzedawca może przetwarzać inne dane niż dane wskazane w ust. 2 niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
9.4. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem danych osobowych” lub „Administratorem”.
9.5. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych kupującego jest dopuszczalne, gdy jest to konieczne dla realizacji umowy lub do wykonania określonych prawem działań niezbędnych do podjęcia przed zawarciem umowy, a w szczególności dla celów prowadzenia konta użytkownika w e-sklepie, telemarketingu, przeprowadzania badań rynku, poprawy jakości świadczonych usług, a także gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych osobowych albo odbiorców danych, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel, uważa się w szczególności: (1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora danych osobowych, (2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
9.6. Administrator danych osobowych jest upoważniony do wykorzystywania adresu email oraz numeru telefonu kupującego w celu przekazywania za ich pośrednictwem kupującemu informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzących od Administratora danych osobowych bądź podmiotów z nim współpracujących bądź z nim powiązanych.
9.7. Administrator danych osobowych zapewnia każdemu kupującemu dostęp do treści swoich danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia na żądanie kupującego, jak również możliwość usunięcia w każdym czasie konta użytkownika w e-sklepie. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną, a kupujący zażądał zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
9.8. Administrator danych osobowych chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
9.9. Administrator danych osobowych przekazuje dane osobowe kupującego przewoźnikowi wykonującemu dostawę w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy i w celu realizacji zamówienia kupującego.
9.10. Kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikłą z podania przez kupującego danych osobowych niezgodnych z prawdą.
9.11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10. Wymagania techniczne

10.1. Korzystanie ze strony internetowej e-sklepu jest niezależne od systemu operacyjnego kupującego.
10.2. Do korzystania ze strony internetowej e-sklepu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej w wersji: IE w wersji co najmniej 10, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Apple Safari itp.
10.3. Do prawidłowego korzystania ze strony internetowej e-sklepu wymagana jest akceptacja plików cookies.
10.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności przesyłanych danych komunikacja z systemem szyfrowana jest za pomocą protokołu TLS.
10.5. Kupujący jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie odpowiednie urządzenie oraz konieczne oprogramowanie. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe działanie wykorzystywanych urządzeń i oprogramowania po stronie kupującego, w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w ramach ich eksploatacji.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

11.1. Kupujący może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez skorzystanie z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych udostępniane są przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
11.2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
11.3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między kupującym, a sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
11.4. Konsument może ponadto uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.6.2021 r.
12.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne ze względu na jego sprzeczność z bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa lub zasadami współżycia społecznego, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy i wiążą Strony z wyłączeniem postanowień dotkniętych nieważnością.
12.3. Strony mogą w pisemnej umowie odmiennie uregulować warunki sprzedaży, które będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
12.4. Z chwilą zawarcia umowy kupna kupujący akceptuje Regulamin w wersji ważnej w dniu wysłania zamówienia włącznie z ceną zamówionego towaru podaną w potwierdzonym zamówieniu, jeżeli w konkretnym wypadku wyraźnie nie uzgodniono inaczej. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a kupującym, Regulamin staje się integralną częścią tej umowy.
12.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub wydania orzeczeń sądów mających wpływ na zasady i warunki sprzedaży, zmiany warunków oferowanych przez sprzedawcę produktów i usług oraz poszerzenia oferty produktowej sprzedawcy lub w wypadku zmiany sposobu handlu i polityki handlowej sprzedawcy lub jego dostawców.
12.6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie e-sklepu. Sprzedawca poinformuje zarejestrowanych kupujących co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości e-mail zawierającej odnośnik do tekstu nowego Regulaminu przesłanego na adres e-mail wskazany przez kupującego podczas rejestracji na stronie e-sklepu. W razie, gdy kupujący nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie sprzedawcę w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Tego rodzaju zawiadomienie skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
12.7. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez kupującego.
12.8. Dla rozstrzygania sporów pomiędzy sprzedającym a kupującym, który jest przedsiębiorcą, właściwy jest sąd właściwy rzeczowo dla miejscowości Cieszyn.
12.9. Strony wyłączają zastosowanie konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.
12.10. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

Produkty w koszyku

Koszyk możesz wykorzystać jako listę zakupów

Produkty w nim zostaną zapamiętane na później